Usługi

Usługi

Nasza Kancelaria wykonuje pełen zakres czynności notarialnych, określonych ustawą Prawo o notariacie i innymi stosownymi przepisami prawnymi. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, możliwe jest dokonywanie czynności notarialnych również poza siedzibą Kancelarii.

 

Zakres wykonywanych czynności obejmuje:

 1. Sporządzanie aktów notarialnych zawierających umowy, w tym:
 • sprzedaży,
 • darowizny,
 • spółek prawa handlowego,
 • dożywocia,
 • przenoszące własność nieruchomości,
 • majątkowe małżeńskie,
 • ustanowienia służebności osobistych i gruntowych,
 • zamiany,
 • zniesienia współwłasności,
 • o podział majątku wspólnego,
 • o dział spadku.
 1. Sporządzanie testamentów
 2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
 3. Sporządzanie poświadczeń:
 • dokumentów,
 • daty,
 • pozostawania przy życiu.
 1. Sporządzanie protestów weksli i czeków
 2. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów
 3. Sporządzanie na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń, umów, porozumień, ugód i innych dokumentów
 4. Sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
 5. Spisywanie protokołów
 6. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych
 7. Doręczanie oświadczeń